Danas može biti aktualno jedno pitanje a to je da ćemo biti zbunjeni što dalje s našim životom ili putom. Inače, Jung je smatrao nakon 50 godina rada s pacijentima da je to pitanje koje nameče psiha svakom čovjeku i da zbog neodgovaranja na to pitanje dovodi do svih ostalih problema od posla do ljubavi. Dakle, mi na Zapadu ovo pitanje smatramo marginalnim, ali ono je toliko važno da ni sam ni ne znamo koliko utječe na naše odluke. Ovaj dan naglašava pitanje odgovora na to pitanje, pokušajte uočiti koliko je ono zaista bitno.